• ※ราคาที่แสดงไว้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ※นอกจากค่าอาหารกับเครื่องดื่มแล้ว ยังมีค่าบริการต่างหาก